Erasmus wyjazdy w semestrze zimowym na indywidualny wniosek studenta

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora z dnia 31 lipca 2020r.


„Na pisemny wniosek studenta, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektor ds. edukacji i studentów mogą wyrazić zgodę na wyjazd studenta do uczelni zagranicznej w celu odbycia części studiów. Decyzje dotyczące wyjazdów są uzależnione przede wszystkim od możliwości podróżowania i zgody uczelni partnerskiej na przyjęcie studenta; zgoda może zostać cofnięta w przypadku wprowadzenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub jej części, lub w państwie, na terenie którego student planuje odbyć część studiów, dodatkowych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, które mogą uniemożliwić wyjazd.”

Podpisany wniosek (jedno pismo skierowane jednocześnie do prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prorektor ds. edukacji i studentów) z krótkim uzasadnieniem i informacją o świadomości zagrożenia wywołanego pandemią i gotowości podjęcia ryzyka związane z wyjazdem, wraz z kopią listu akceptacyjnego lub informacji mailowej o przyjęciu należy przesyłać listownie na adres DWZZ, pok. 221A.
Można skontaktować się też mailowo monika.malek@ue.poznan.pl i pozostawić dokument w kopercie zaadresowanej do DWZZ pok. 221A w portierni, w budynku A. Dokumenty można zostawić też w Kancelarii uczelni w budynku B, pok. 016.

31 Jul 2020